Statut Bošnjačkog vijeća

Na osnovu čl. 79. Ustava Crne Gore i čl. 33. Zakona o manjinskim pravima i slobodama, („Sl.list RCG“,br.31/06,51/06,38/07,  „Sl.list Crne Gore“, br.02/11,08/11)“,Bošnjačko  vijeće, na sjednici održanoj 01.12.2013. godine,  u Rožajama , donijelo je

 

STATUT
 BOŠNJAČKOG   VIJEĆA 

I Osnovne odredbe

 

Član 1.

Statut je najviši pravni akt Bošnjačkog savjeta-vijeća  (u daljem tekstu:  Vijeća) koji utvrđuje pojam, nadležnosti, organizaciju i područja rada Vijeća.

 Član 2.

Vijeće je tijelo nacionalne  samouprave izabrano na osnovu principa dobrovoljnosti,   demokratičnosti i  slobodnog izbora identiteta. Vijeće je najviše zastupničko tijelo bošnjačkog naroda u Crnoj Gori u oblastima očuvanja nacionalnog identiteta.Vijeće vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom.

 

II Naziv, sjedište i područje djelovanja

Član 3.

Naziv glasi:

BOŠNJAČKI  SAVJET.

BOŠNJAČKO VIJEĆE.

 

Član 4.

Članovi  Vijeća vrše svoju funkciju u interesu bošnjačkog naroda, koji živi u  Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom, Zakonom i Statutom.

 

Član 5.

Vijeće je neprofitno pravno lice. Svojstvo pravnog lica stiče upisom u Registar  u skladu sa Zakonom.

 

Član 6.

Sjedište Vijeća je u Rožajam ul. M. Tita bb.

Član 7.

Simboli Vijeća i njihova upotreba utvrđuju se posebnom odlukom.

 

Član 8.

Vijeće ima pečat  po čijem gornjem obodu je latinicom ispisano BOŠNJAČKI SAVJET, a paralelno sa ovim tekstom BOŠNJAČKO  VIJEĆE, u donjem obodu Rožaje.

Vijeće ima štambilj dimenzija 30×20 mm, koji sadrži naziv, oznaku za broj i datum.

 

III Vijeće

1. Sastav Vijeća

 

Član 9.

Vijeće broji 34 člana.Vijeće punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova Vijeća. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, ukoliko ovim Statutom nije  drugačije određeno.

Član 10.

Mandat članova vijeća  koji su izabrani na elektorskoj skupštini traje 4 godine.

Mandat članovima vijeća koji su izabrani po funkciji traje do prestanka funkcije.

Izbor članova vijeća vrši se raspisivanjem izbora po pravilima i obrascima za izbor elektora koje donosi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Ukoliko u toku trajanja mandata prestane funkcija članu po funkciji na osnovu koje je postao član vijeća, njegovo mjesto u vijeću pripada licu izabranom na tu funkciju, ako je pripadnik istog naroda i prihvata članstvo u vijeću.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga upražnjeno mjesto člana vijeća po funkciji ne može popuniti na način iz prethodnog stava, popunjavanje će se izvršiti iz reda kandidata sa liste utvrđene na elektorskoj skupštini, tako što će to mjesto pripasti kandidatu sa najvećim brojem glasova.

Ukoliko član vijeća (po funkciji ili izabran na elektorskoj skupštini) da ostavku na članstvo u vijeću, popunjavanje će se izvršiti iz reda kandidata sa liste kandidata utvrđene na elektorskoj skupštini, tako što će to mjesto pripasti kandidatu sa najvećim brojem glasova.

Član 11.

Funkcioneri Vijeća su: predsjednik Vijeća, potpredsjednici Vijeća i predsjednik Izvršnog odbora Vijeća..

Član 12.

Svi članovi Vijeća imaju ista prava i obaveze.

Član Vijeća ima pravo:

 1. Učestvovati u pripremanju, donošenju i u izvršavanju kao i u kontroli izvršavanja odluka Vijeća.
  1. Zatražiti od funkcionera objašnjenje u pogledu aktuelnih pitanja u radu Vijeća i oni su dužni dati odgovor.
  2.  Učestvovati bez prava odlučivanja u radu odsjeka i odbora, predlagati šefu odsjeka održavanje rasprave o pojedinim pitanjima iz nadležnosti odsjeka.
  3. Zatražiti od Kancelarije Vijeća objašnjenja potrebna za njegov rad, kao i stručnu pomoć.

Član Vijeća ima  obavezu da:

 1. Aktivno učestvovati u radu Vijeća kao i u radu tijela Vijeća čiji je član.

 

Član 13.

Članu Vijeća mandat prestaje:

 1. Prestankom mandata Vijeća.
 2. Podnošenjem ostavke.
 3. Gubljenjem biračkog prava.
 4. Prestankom funkcije po čijem je osnovu postao član Vijeća.

 

2. Mandat Vijeća

 

Član 14.

Mandat Vijeća traje od dana izbora na elektorskoj skupštini  do izbora novog Vijeća u skladu sa Zakonom.

Mandat Vijeća prestaje u skladu sa  Zakonom:

 1. Smanjenjem broja članova Vijeća ispod broja 18.
 2. Odlukom više od polovine članova Vijeća.
 3. U ostalim, Zakonom utvrđenim slučajevima.

 

3. Nadlježnost Vijeća

 

Član 15.

Vijeće radi na :

 1.  U skladu sa Ustavom i Zakonom donosi Statut, Poslovnik i druga akta.

2.   Bira predsjednika i potpredsjednike Vijeća, predsjednika izvršnog odbora    Vijeća, sekretara Vijeća, imenuje i razrješava članove Izvršnog odbora Vijeća.

3         Utvrđuje funkcionalnu i organizacionu strukturu Vijeća, imenuje članove radnih tijela Vijeća.

4.    Usvaja budžet i završni račun Vijeća.

5.  Predstavlja bošnjački narod u oblastima službene upotrebe jezika, obrazovanja, kulture i informisanja  na bosanskom jeziku. Učestvuje u procesu odlučivanja u oblastima: upotrebe bosanskog jezikom i pisma, u javnoj upotrebi te u službenoj upotrebi; odgoja i obrazovanja; informisanja na bosanskom jeziku; kulture, te očuvanju i zaštiti svojih kulturnih dobara i tradicije.

6.   Učestvuje u očuvanju i odlučuje o načinu zaštite , predstavljanja, afirmacije  i ostvarivanja nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih građanskih  i kolektivnih prava od interesa za  Bošnjake u Crnoj Gori.

7.  Donosi odluku o nacionalnim  simbolima, znamenjima, praznicima i ličnostima iz tradicije  bošnjačkog naroda u cilju očuvanja, zaštite i unapređivanju nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Bošnjaka.

8.  Učestvuje i predlaže izradu nastavnog plana za potrebe nastave predmeta koji izražavaju posebnost bošnjačkog naroda na bosanskom jeziku, i učenja bosanskog jezika sa elementima bošnjačke historije i kulture.

9.  Radi i predlaže  izradu dijela  nastavnog plana u lokalnim zajednicama gdje je bošnjačko stanovništvo većinsko u skladu sa Zakonom o obrazovanju.

10. Odlučuje o pojedinim pitanjima u oblastima: upotrebe bosanskog jezika i pisma,  u javnoj upotrebi, te u službenoj upotrebi; odgoja i obrazovanja.

11. Donosi odluke o informisanju na bosanskom jeziku. Donosi odluke  i preporuke i  po potrebi izdaje potvrde  o publikacijama , organizacijama, udruženjima i NVO čiji je rad od posebnog značaja za bošnjački narod i stvara uslova  za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za Bošnjake na području djelovanja Vijeća.

12.Osniva udruženja, zadužbine-vakufe i fondacije te ustanove za obavljanje djelatnosti javnog obavještavanja, kulture, izdavaštva, muzejske, arhivske, književne, naučne i obrazovne djelatnosti. Prima materijalnu i finansijsku pomoć od domaćih i stranih organizacija, fondacija i privatnih lica i stara se da država obezbijedi poreske i druge olakšice ili oslobađanje od carine u skladu sa zakonom.

13. Daje mišljenje državnim organima,  ili jedinicama lokalne samouprave, prilikom odlučivanja o pitanjima iz djelokruga službene upotrebe jezika, obrazovanja, kulture i informisanja na bosanskom jeziku. Daje preporuke za upis studenata bošnjačke nacionalnosti na univerzitet.

14. Obraća se tijelima države, ili jedinice lokalne samouprave u vezi pitanja koja se odnose na položaj i prava bošnjačkog naroda.

15. Ima pravo uložiti žalbu nadležnom Sudu Crne Gore u slučaju procjene da je došlo do povrede ustavnih prava i sloboda pripadnika bošnjačke nacionalne zajednice, ili u slučaju da mu se obrati pripadnik bošnjačke nacionalne zajednice koji smatra da je uskraćen u svojim ustavnim pravima i slobodama.

16. S posebnom pažnjom prati položaj i održava kontakte sa pripadnicima bošnjačkog narod izvan granica  Crne Gore.

17. U skladu sa uzajamnim interesima  sarađuje i sklapa sporazume sa domaćim i stranim organizacijama, ustanovama, jedinicama lokalne i manjinske samouprave.

18. Odlučuje i učestvuje u izradi projekata od interesa za bošnjački narod. Razvija saradnju unutar bošnjačkog naroda, saradnju bošnjačkog naroda  s ostalim nacionalnim zajednicama , te saradnju bošnjačkih nacionalnih organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama

19. Zastupa prava i interese bošnjačkog naroda koji živi na teritoriji Crne Gore u pitanjima nacionalne samouprave pred domaćim i stranim tijelima i organizacijama, kao i pred tijelima i organizacijama matične države.

20. Donosi odluke o dodjeli nagrada i priznanja pojedincima, institucijama i       organizacijama čiji rad je od posebnog interesa  za bošnjačku nacionalnu zajednicu.

21. Predlaže drugim institucijama u zemlji ili inostranstvu dodjeljivanje priznanja, nagrada ili odlikovanja članovima bošnjačkog naroda.

22. Zalaže se za realizaciju i implementaciju posebnih manjinskih prava zaštite identiteta Ustav CG čl. 79, kao i prava iz Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Vrši ostale,  zakonom utvrđene nadležnosti.

Vijeće može vršenje pojedinih nadležnosti povjeriti svojim tijelima.

 

IV Predsjednik i potpredsjednici Vijeća

 

Član 16.

Vijeće ima predsjednika i 3 potpredsjednika koje Vijeće bira iz redova svojih članova.

Za predsjednika i potpredsjednik Vijeća može se kandidovati i prihvatiti kandidaturu svaki član Vijeća.

Član 17.

Predsjednika Vijeća, Vijeće bira tajnim glasanjem,  većinom od ukupnog broja članova Vijeća, na vrijeme trajanja mandata Vijeća.

Član 18.

Potpredsjednike Vijeća, Vijeće bira tajnim glasanjem, većinom  glasova od ukupnog broja  prisutnih članova Vijeća, na vrijeme trajanja mandata Vijeća.

 

Član 19.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća za svoj rad odgovaraju Vijeću.

 

Član 20.

 

Predsjedniku i potpredsjedniku Vijeća prestaje funkcija prije isteka vremena na koje je biran ako podnese ostavku ili ako bude razriješen, gubljenjem biračkog prava i prestankom funkcije po čijem je osnovu postao predsjednik, odnosno potpredsjednik.

U slučaju podnošenja ostavke, predsjedniku i potpredsjedniku Vijeća prestaje funkcija danom održane sjednice na kojoj je ostavka podnijeta. Ako je ostavka podnijeta u vremenu između dvije sjednice, predsjedniku i potpredsjedniku prestaje funkcija danom održavanja naredne sjednice Vijeća.

Vijeće može razriješiti predsjednika i potpredsjednike Vijeća prije isteka vremena na koje su biranini na obrazložen prijedlog  najmanje trećine vijećnika, na isti način na koji su izabrani.

O prijedlogu za razrješenje otvara se rasprava.

Prijedlog za razrješenje se podnosi u pisanoj formi i mora biti obrazložen.

 

 

1. Zadaci predsjednika i potpredsjednika Vijeća

 

Član 21.

Zadaci predsjednika Vijeća:

 1. Predstavlja i zastupa Vijeće.
 2. U konsultaciji sa Podpredsjednicima Vijeća
 3. Predlaže plan rada Vijeća.
 4. Saziva i predsjedava sjednicama Vijeća.
 5. Predlaže kandidate za predsjednika Izvršnog odbora Vijeća,  i sekretara Vijeća.
 6. Podnosi izvještaj o obavljanju povjerenih nadležnosti.
 7. Rješava o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenih.
 8. Stara se o evidentiranju pitanja postavljenih od strane članova Vijeća i prati postupak davanja odgovora na njih.
 9. Pomaže rad članova i Odbora Vijeća.
 10. Potpisuje odluke Vijeća i zapisnik sa sjednice Vijeća.
 11. Odgovara za zakonitost u poslovanju Vijeća i odgovorno je lice za raspolaganje finansijskim sredstvima Vijeća.
 12. Predlaže Vijeću funkcionalnu i organizacionu strukturu Vijeća i tijela Vijeća
 13. 13.    U slučaju spriječenosti predsjednika, i u slučaju posebnih potreba, predsjednika mijenja jedan od podpredsjednika koga on ovlasti.

 

2. Prestanak mandata predsjednika i potpredsjednika Vijeća

 

Član 22.

Mandat predsjednika i potpredsjednika Vijeća prestaje:

 1. Davanjem ostavke.
 2. Prestankom članstva u Vijeću.
 3. Razrješenjem.
 4. Prestankom funkcije po čijem je osnovu postao član Vijeća.
V Izvršni odbor Vijeća

 

1. Sastav Izvršnog odbora

 

Član 23.

Izvršni odbor ima predsjednika i 8 članova.

Članovi Izvršnog odbora ne moraju biti članovi Vijeća.

Predsjednika Izvršnog odbora na osnovu njegovog ovlašćenja zamjenjuje član Izvršnog odbora.

 

Član 24.

Predsjednik Izvršnog odbora je odgovoran za svoj rad Vijeću i predsjedniku Vijeća, a članovi Izvršnog odbora su odgovorni Vijeću i predsjedniku Izvršnog odbora.

 

Član 25.

Predsjednik Izvršnog odbora rukovodi radom Izvršnog odbora i u stalnom je radnom odnosu u Vijeću, ali posao može obavljati i izvan radnog odnosa.

Pravo na podnošenje prijedloga za izbor predsjednika Izvršnog odbora ima Predsjednik Vijeća.

Član 26.

Članove Izvršnog odbora na osnovu prijedloga predsjednika Izvršnog odbora imenuje i razrješava Vijeće.

Vijeće može većinom glasova od prisutnih članova razriješiti člana Izvršnog odbora prije isteka mandata.

 

Član 27.

Izvršni odbor Vijeća bira Vijeće na period trajanja mandata Vijeća.

Predsjednik Izvršnog odbora bira se na prijedlog predsjednika Vijeća.

Predsjednika Izvršnog odbora Vijeća bira Vijeće tajnim glasanjem većinom od broja prisutnih članova Vijeća.

Ukoliko predloženi kandidat  za predsjednika Izvršnog odbora ne dobije potrebnu većinu od broja prisutnih vijećnika, postupak izbora se ponavlja predlaganjem drugog kandidata.

Kandidate za članove Izvršnog odbora predlaže predsjednik Izvršnog odbora, u dogovoru sa predsjednikom Vijeća. Prijedlog obavezno sadrži područje rada svakog predloženog kandidata.

Članove Izvršnog odbora Vijeća bira Vijeće javnim glasanjem većinom od ukupnog broja  prisutnih članova Vijeća.

Za članove Izvršnog odbora bira se osam članova.

Kandidat za člana Izvršnog odbora je izabran ako je za izbor člana glasala većina od prisutnih članova Vijeća. Glasanje za izbor članova Izvršnog odbora vrši se pojedinačno.

Ukoliko predloženi kandidat za izbor za člana Izvršnog odbora nije prihvaćen,  postupak izbora se ponavlja tako što predsjednik Izvršnog odbora predlaže novog kandidata.

Vijeće može razriješiti predsjednika i članove izvršnog odbora  Vijeća prije isteka vremena na koje su biranini na obrazložen prijedlog, na isti način na koji su izabrani.

O prijedlogu za razrješenje otvara se rasprava.

 

2. Zadatak Predsjednika Izvršnog odbora Vijeća

 

Član 28.

Predsjednik Izvršnog odbora Vijeća:

 1. Brine se  o poslovima koji su u vezi s radom Vijeća.
 2. Priprema prijedloge odluka čije donošenje pripada u nadležnost Vijeća.
 3. Brine o izvršavanju organizacionih poslova u vezi s radom tijela Vijeća.
 4. Predlaže plan rada, i koordinira rad odbora i drugih tijela Vijeća.
 5. Sa predsjednikom i potpredsjednicima  Vijeća predlaže kandidate za šefove odbora i radnih tijela.
 6. Donosi odluke iz svoje nadležnosti, a koje se odnose na efikasnije funkcionisanje odbora i drugih radnih tijela Vijeća.
 7. Pomaže rad članova Izvršnog odbora i predsjednika odbora Vijeća.
 8. Usmjerava rad Kancelarije Vijeća u skladu sa odlukama Vijeća i na osnovu svojih ovlašćenja.
 9. Utvrđuje poslove Kancelarije u vezi organizacije rada, pripremanja i izvršenja odluka Vijeća.
 10. Potpisuje odluke Izvršnog odbora i zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora.

 

3. Poslovi i nadlježnosti Izvršnog odbora Vijeća

 

Član 29.

Izvršni odbor za svoj rad odgovara Vijeću i predsjedniku Vijeća.

Izvršni odbor je obavezan periodično, a najmanje jednom godišnje podnijeti Vijeću izvještaj o svom radu.

Članovi Izvršnog odbora za svoj rad odgovaraju , Predsjedniku  Izvršnog odbora i Vijeću, i obavezni su o svom radu podnijeti izvještaj  Vijeću, ukoliko to zatraži najmanje pet članova Vijeća .

 

Član 30.

Članovi Izvršnog odbora  zaduženi od Izvršnog odbora ili pozvani od Vijeća  imaju pravo učestvovati na sjednicama Vijeća s pravom na raspravu.

 

Član 31.

Izvršni odbor:

 1. Podnosi prijedloge odluka, o budžetu i završnom računu Vijeća.
 2. Podnosi Vijeću prijedloge odluka i zaključaka o pojedinim pitanjima u oblastima upotrebe bosanskog jezika i pisma, privatno i u javnoj upotrebi, te u službenoj upotrebi, odgoja i obrazovanja, kulture i informisanja na bosanskom jeziku, te očuvanju i zaštiti bošnjačkih kulturnih dobara i tradicije u skladu s Ustavom i Zakonom
 3. Pomaže u radu oko ažuriranja biračkih spiskova i otklanjanju eventualnih nedostataka za građane pripadnike bošnjačkog naroda koji živi na teritoriji  Crne Gore.
 4. U saradnji sa Predsjednikom Vijeća predlaže Vijeću funkcionalnu i organizacionu strukturu Vijeća i tijela Vijeća.
 5. Sprovodi povjerena ovlašćenja iz djelokruga službene upotrebe jezika, obrazovanja, kulture i informisanja na bosanskom jeziku, uz osiguranje finansijskih sredstava od strane države potrebnih za izvršenje ovih nadležnosti.
 6. Predlaže Vijeću izbor šefa Kancelarije Vijeća i kontroliše rad Kancelarije.
 7. Stara se o pripremanju i sprovođenju  ostalih odluka Vijeća.
 8. Izvršava i kontroliše izvršavanje odluka Vijeća.
 9. Pomaže  rad na Koordinaciji bošnjačkih institucija i organizacija u Crnoj Gori, uspostavlja saradnju sa  bošnjačkim institucijama, organizacijama i udruženjima, koje se nalaze na teritoriji Crne Gore.
 10. Obavlja sve poslove koje Vijeće prenese u djelokrug rada Izvršnog odbora.

 

Član 32.

Izvršni odbor donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora koji je u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu Vijeća.

 

4. Prestanak mandata Izvršnog odbora Vijeća

 

Član 33.

Mandat Izvršnog odbora prestaje:

 1. Konstituisanjem novoizabranog Vijeća.
 2. Ostavkom Izvršnog odbora ili predsjednika Izvršnog odbora.
 3. Ako predsjednik Izvršnog odbora izgubi svoje biračko pravo.
 4. Ako Vijeće uskrati povjerenje predsjedniku Izvršnog odbora.

Od prestanka mandata Izvršnog odbora, do konstituisanja novog, Izvršni odbor nastavlja obavljati svoje funkcije i vrši sva svoja ovlaštenja.

Mandat člana Izvršnog odbora prestaje:

 1. Prestankom mandata Izvršnog odbora.
 2. Podnošenjem ostavke.
 3. Ako član Izvršnog odbora izgubi svoje biračko pravo.
 4. Razrješenjem.

 

 

VI Sekretar Vijeća

 

Član 34.

Sekretara Vijeća bira Vijeće tajnim glasanjem, na prijedlog predsjednika Vijeća, većinom od ukupnog broja prisutnih članova Vijeća, na vrijeme trajanja mandata Vijeća.

 

Član 35.

Sekretar Vijeća:

 1. Obavlja poslove koje mu povjeri Vijeće ili Izvršni odbor.
 2. Učestvuje u radu Vijeća, Izvršnog odbora i radnih tijela Vijeća s pravom rasprave.
 3. Upozorava Vijeće, Predsjednika Vijeća, Izvršni odbor ili radna tijela na postojanje nezakonitosti.
 4. Daje pravno mišljenje u vezi prijedloga koji se nalaze na dnevnom redu Vijeća Izvršnog odbora ili radnih tijela Vijeća.
 5. Stara se o sastavljanju zapisnika sa sjednica Vijeća i potpisuje ih.
 6. Stara se o stručnoj pripremi prijedloga odluka Vijeća, Izvršnog odbora ili radnih tijela Vijeća.
 7. Pomaže predsjedniku Vijeća prilikom pripreme i sazivanja sjednice Vijeća.
 8. Pomaže rad Vijeća, zvaničnika, radnih tijela i članova Vijeća.
 9. Po struci je diplomirani pravnik.

 

Član 36.

Sekretar Vijeća za svoj rad odgovara Vijeću i predsjedniku Vijeća.

 

Član 37.

Sekretaru prestaje mandat prije isteka vremena na koje je postavljen na obrazloženi prijedlog predsjednika Vijeća.

O prijedlogu za postavljanje odnosno razrješenje sekretara Vijeća otvara se rasprava.

Odluka se donosi većinom od ukupnog broja prisutnih članova Vijeća. Ukoliko predloženih kandidat ne dobije većinu glasova od broja prisutnih vijećnika,  postupak predlaganja i glasanja se ponavlja sve do izbora.

 

VII Radna tijela Vijeća

 

Radna tijela Vijeća su: odbori, komisije i konsultativna tijela.

1. Odbori

 

Član 38.

 Za svoj djelokrug rada, u skladu sa Zakonom Vijeće može formirati odbore na čijem čelu je Predsjednik odbora. Vijeće formira i druga konsultativna radna tijela. Član Vijeća može biti član najviše dva stalna radna tijela. Predsjednik i potpredsjednici Vijeća, predsjednik  Izvršnog odbora Vijeća,  kao i sekretar Vijeća ne mogu biti članovi radnih tijela.

Član 39.

Sastav i nadležnost pojedinih odbora  utvrđuje  se posebnom odlukom Vijeća, a način rada se utvrđuje poslovnicima odbora koji su u skladu sa Statutom i Poslovnikom Vijeća.

Član 40.

Presjednika odbora imenuje Vijeće na prijedlog predsjednika Vijeća i Predsjednika  Izvršnog odbora Vijeća.

Član 41.

 

Stalni odbori Vijeća su:

1.  Odbor za upotrebu jezika i pisma.

2.  Odbor za obrazovanje i nauku

3.  Odbor za kulturu i zaštitu arhitektonskog, folklornog, muzičkog i drugog  nasljeđa

4.  Odbor za medije i informisanje na bosanskom jeziku.

5.  Odbor za Statut.

6.  Odbor za odnose sa državom i koordinaciju lokalnih inicijativa

7. Odbor za prekograničnu saradnju i veze sa dijasporom i njihovim organizacijama

8.  Odbor za finansije i razvoj

9.  Odbor za ljudska i manjinska prava, predstavke i žalbe.

Član 42.

Odbor iz djelokruga svoje nadlježnosti:

 1. Priprema odluke Vijeća i Izvršnog odbora Vijeća.
  1. Pomaže rad resornog člana Izvršnog odbora Vijeća.
  2. Odlučuje o pitanjima koja mu povjeri Vijeće ili Izvršni odbor.
  3. Organizuje izvršenje odluka Vijeća i Izvršnog odbora Vijeća.
  4. Inicira raspravu o pojedinim prijedlozima po hitnom postupku.
  5. Daje mišljenje u vezi prijedloga utvrđenih od strane Vijeća.
  6. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće i Izvršni odbor.

 

Član 43.

Sastav i trajanje mandata odbora utvrđuje se Poslovnikom odbora koji je u skladu sa Statutom i Poslovnikom Vijeća.

Član 44.

Vijeće može formirati privremene odbore.

Nadlježnost, sastav i trajanje mandata privremenih odbora utvrđuje se posebnom odlukom Vijeća.

Član 45.

Vijeće može formirati konsultativna radna tijela za pripremanje odluka, davanje mišljenja o prijedlozima, kao i za organizovanje i kontrolu odluka.

 

 

2. Komisije Vijeća

                                                       Član 46.

1.Komisija za izbor i imenovanje organizuje i prati izbore i stara se da izbori proteknu u skladu sa statutarnom i poslovničkom procedurom.

Član 47.

Nadležnost, sastav i trajanje mandata komisije utvrđuje se Poslovnikom komisije koji je u skladu sa Statutom i Poslovnikom Vijeća.

Član 48.

Vijeće može formirati  privremene komisije.

Nadležnost, sastav i trajanje mandata privremenih komisija utvrđuje se posebnom odlukom Vijeća. 

Član 49.

Konsultativna tijela Vijeća:

 1. Savjet za odnose s Vjerskim zajednicama je konsultativno tijelo koje se bavi vjerskim  pitanjima od interesa za bošnjačku nacionalnu zajednicu. U Savjetu za odnose s Vjerskom zajednicom  Islamska zajednica Crne Gore ima dva predstavnika. Po potrebi Savjetu se mogu pridružiti i predstavnici i drugih Islamskih zajednica.
 2. Savjet visokih zvaničnika – Senat; Zvaničnici u republičkim, i opštinskim parlamentima, ili u drugim državnim tijelima, koji se izjašnjavaju kao pripadnici bošnjačke nacionalne zajednice, mogu biti članovi  Senata – Vijeća visokih zvaničnika.

Član 50.

Vijeće može posebnom odlukom formirati i druga konsultativna tijela.

Nadležnosti, sastav i način rada konsultativnih tijela ona utvrđuju svojim poslovnicima koji su u skladu sa Statutom i Poslovnikom Vijeća.

 

VIII Nadzorni odbor

 

                                                      Član 51.

Nadzorni odbor broji 5 članova koje bira Vijeće.

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Mandat nadzornog odbora traje do konstituisanja novog Vijeća.

 

                                                      Član 52.

Nadzorni odbor pregleda materijalno-finansijsko poslovanje BV-a, o čemu informiše Izvršni odbor, a na sjednici Vijeća podnosi godišnji izvještaj o načinu poslovanja Vijeća.

 

IX Kancelarija Vijeća

 

Član 53.

Vijeće formira Kancelariju za obavljanje poslova u vezi sa radom tijela Vijeća, pripremanja, izvršavanja i kontrole izvršavanja odluka.

Radom Kancelarije rukovodi šef Kancelarije koji je u stalnom radnom odnosu u Vijeću, ali posao može obavljati i izvan radnog odnosa. U skladu sa potrebama  i raspoloživim sredstvima za rad u kancelariji  se može primiti određeni broj stručnih lica u radni odnos.

 

X Finansiranje rada Vijeća

 

Član 54.

Finansiranje rada Vijeća se vrši obezbjeđivanjem finansijskih sredstava u državnom budžetu i budžetima jedinica lokalne samouprave, donacijama i na drugi način.

Za pripremanje budžeta i završnog računa Vijeća odgovara član Izvršnog odbora Vijeća zadužen za finansije i privredu, a za podnošenje prijedloga odgovoran je Izvršni odbor.

 

XI Pravni akti Vijeća

 

Član 55.

Pravni akti Vijeća i tijela Vijeća su: Statut, poslovnici, pravilnici, odluke, rješenja, zaključci i preporuke.

Pojedina pravila o donošenju pravnih akata Vijeća i tijela Vijeća regulisat će se posebnom odlukom Vijeća.

 

XII Završne odredbe

 

Član 56.

 

Statut Vijeća se donosi većinom od ukupnog broja  članova Vijeća.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti svaki član Vijeća ili Izvršni odbor.

Za promjenu Statuta  primjenjuju se pravila koja se odnose na njegovo donošenje.

 

XIII Sazivanje vanredne elektorske skupštine

 

Član 57.

 

Na zahtjev 2/3 elektora saziva se vanredna elektorska skupština.

Podnosioci zahtjeva za održavanje vanredne elektorske skupštine predlažu dnevni red.

U pozivu se određuje mjesto i datum održavanja elektorske skupštine.

 

Član 58.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Usvajanjem ovog Statuta prestaje važnost prethodnog.

 

 

Predsjednik Vijeća

 

 

 

Komentariši

*

Required fields are marked *

WordPress Theme built by Shufflehound. © 2018 - Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori